Богданівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Петрівської районної ради

   

Шкільна рада

 

Положення про шкільну раду Богданівської ЗШ І-ІІ ступенів.

1.Загальні положення.

1.1. Відповідно до пункту 64 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», У Богданівській ЗШ І-ІІ ступенів створюється рада.

1.2. Рада Богданівської ЗШ І-ІІ ступенів (далі – рада) – це постійно діючий у період між загальними зборами (конференцією) орган громадського самоврядування. 

1.3.У своїй діяльності рада керується Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Статутом школи.

2.Мета, завдання, принципи діяльності ради Богданівської ЗШ І-ІІ ступенів.

2.1.Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу; об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків,  громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

- розширення колегіальних форм управління навчальним закладом; підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу;

2.2. Основними завданнями ради є:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інститутами; визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку навчального закладу та сприяння організаційно- педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу; формування виховного середовища;

- створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів; творчих пошуків і дослідно – експериментальної роботи вчителів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців); ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної початкової освіти.

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей.

- зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів школи з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

2.3. Рада школи діє на засадах:

- законності, гласності;

- колегіальності і ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства.

3. Структура ради та організація її діяльності.

3.1. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, батьків і громадськості. Представники в раді і загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією).

         Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин, приймається включно загальними зборами (конференцією).

3.2. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

3.3. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).

         Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

3.4. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради.

         Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

3.5. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, власника (засновника), а також членами ради.

3.6. Для вирішення питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи  визначаються радою.

3.7.Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності школи пов’язані з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно – масових заходів.

3.8. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

         У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

3.9. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту школи доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, осіб які їх замінюють та громадськості.

3.10. У разі незгоди адміністрація школи з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, якам розглядає спірне питання.

         До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування (адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу).

3.11. Рада навчального закладу:

- організовує виконання рішень загальних зборів (конференції).

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, пробільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин.

- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням.

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу.

- затверджує режим роботи навчального закладу.

- сприяє формуванню мережі класів школи обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування.

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про нагородження учнів похвальними листами.

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також  тенденції розвитку регіону, суспільства і держави.

- погоджує робочий  навчальний план на кожний навчальний рік.

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступника з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності.

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям.

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи учнями.

- виступає ініціатором проведення добродійних акцій (ярмарків, конкурсів тощо).

- вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою, пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у її вирішенні.

- сприяє створенню та діяльності  центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями.

- розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання  матеріальної допомоги учням.

- розглядає питання родинного виховання.

- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово – побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах.

- сприяє педагогічній освіті батьків.

- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань.

- розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями.

- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу.

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

3.12. Статутом школи можуть визначатись й інші повноваження ради школи що не суперечить чинному законодавству.

 

План роботи шкільної ради на 2014-2015 н.р.

 

Засідання № 1 (25 серпня 2014 року)

 

     1. Погодження плану роботи школи на 2014-2015 н.р.

     2. Погодження навчального плану на 2014-2015 н.р.

     3. Погодження мережі класів на 2014-2015 н.р.

     4. Погодження режиму роботи школи 2014-2015н.р.

     5. Організація громадського огляду підготовки школи до осінньо-зимового  періоду.

     6.Організація громадського огляду гуртків.

     7.Організація гарячого харчування.

 

Засідання № 2 (4 грудня)

  1. Організація сімейного виховання дітей, педагогічного всеобучу батьків.
  2. Допомога адміністрації школи у залученні батьків для заготівлі дрів на опалювальний сезон.
  3. Проведення оздоровчих і культурно-масових заходів  з учнями.
  4. Про організацію і проведення свята Нового року.

 

Засідання № 3 (20 березня)

 

     1. Про роботу дирекції школи по організації  право виховної роботи та попередження бездоглядності і правопорушень серед неповнолітніх.

     2. Доцільність взаємодії родини й громадськості під час реалізації завдань школи.

     3.Проведення акції «Милосердя», «Зелена», «Чистий двір».

     4.Участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителями.

 

Засідання № 4 (15 травня)

 

     1.Про проведення державної підсумкової атестації.

     2. Закінчення навчального року та підготовки школи до нового навчального року.

     3.Про перспективи розвитку школи, мета, завдання її діяльності.

     4.Оздоровлення дітей влітку. Здобуття обов’язкової  загальної середньої освіти учнями школи.

     5. Звіт голови ради школи Кривди М.М.

 

Склад шкільної ради

 

1.Кривда Марина Миколаївна – голова шкільної ради.

 

2.Волосянко Майя Олексіївна – секретар.

 

3.Бакун Світлана Іванівна;

 

4.Ганжа Людмила Михайлівна;

 

5.Стрижак Алла Володимирівна;

 

6.Мироненко Ніна Анатоліївна;

 

7.Шульгіна Надія Миколаївна;

 

8.Лось Олена  (учениця 8 класу);

 

9.Шульгін Роман (учень 9 класу).