Богданівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Петрівської районної ради

   

Статут школи

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом начальника

відділу освіти

Петрівської районної

державної адміністрації

Кіровоградської області

від «21»лютого 2012 р. № 81

 

СТАТУТ

БОГДАНІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
І-ІІ СТУПЕНІВ
ПЕТРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Нова редакція

 

с. БОГДАНІВКА

 

2012 рік

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Загальноосвітній навчальний заклад (далі — заклад) у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, власним Статутом.

         Богданівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, знаходиться у комунальній власності Петрівської районної ради Кіровоградської області

 

2. Юридична адреса навчального закладу: 28332, Кіровоградська область, Петрівський район, село Богданівка, вулиця Шкільна, 36, телефон 9-47-28.

 

3. Заклад є юридичною особою, має самостійний баланс, кошторис, печатку, штамп. Зміни до Статуту вносяться у порядку, встановленому для його реєстрації

 

4. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття базової загальної середньої освіти.

 

5. Головним завданням закладу є:

 

  • забезпечення реалізації права громадян на базову загальну середню освіту;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

 

6. Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, власним статутом.

 

7. Навчальний заклад несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

 

8. Створення, реорганізація та ліквідація закладу здійснюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України

 

9. У закладі визначена українська мова навчання.

 

10. Заклад формує класи з урахуванням демографічної ситуації у селі, а в разі, коли кількість дітей у селі менша за визначену нормативами їх наповнюваності, організовує навчання за індивідуальною формою навчання.

 

11. Індивідуальне навчання у закладі організовується відповідно до Положення про індивідуальне навчання  у системі загальної середньої освіти, затвердженого МОН.

 .Заклад приймає рішення про створення інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами за погодженням із відділом освіти Петрівської райдержадміністрації

 

12. Заклад діє на підставі Статуту, який розроблено на основі Положення про загальноосвітній навчальний заклад та Положення про загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів, типового статуту затвердженого Міністерством освіти і науки

.

13. З урахуванням потреб населення заклад приймає рішення про створення груп продовженого дня.

 

 Зарахування до груп продовженого дня і відрахування із них здійснюється наказом директора школи на підставі заяв батьків (осіб, які їх замінюють). Групи продовженого дня мають п'ятиденний тижневий режим і працюють після уроків.

Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником(власником) і здійснюється Петрівською ЦРЛ

 

14. За розпорядженням голови Петрівської районної державної адміністрації на базі закладу може створюватись дитячий оздоровчий заклад із денним перебуванням. Положення про дитячий оздоровчий заклад затверджено начальником відділу освіти Петрівської районної державної адміністрації

 

15. З метою здійснення профорієнтаційної роботи, профільного навчання заклад може направляти учнів до інших навчальних закладів

Зарахування учнів до загальноосвітнього навчального закладу

та їх відрахування

 

16. Органи місцевого самоврядування закріплюють за закладом відповідну територію обслуговування і до початку навчального року він бере на облік учнів, які мають його відвідувати.

 

17. Зарахування учнів до всіх класів навчального закладу здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.

 

18. Керівник закладу зобов’язаний ознайомити дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

 

19. Зарахування учнів до закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора.

 

Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу).

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

 

20. Переведення учнів до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому МОН.

 

У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття.

 

У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

Рішення про відрахування із закладу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки та піклування. За сприяння відділу освіти Петрівської райдержадміністрації такі діти переводяться до іншого навчального закладу.

 

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

21. Навчально-виховний процес у закладі здійснюється відповідно до робочого навчального плану, складеного на основі типових навчальних планів, затверджених МОН із конкретизацією варіативної частини державних стандартів освіти.

Індивідуалізація навчання у закладі забезпечується шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини.

 

22. Робочий навчальний план закладу затверджується відділом освіти Петрівської районної державної адміністрації

 

23. Заклад забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

 

24. Заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф МОН,  і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

 

25. Заклад обирає форми, засоби і методи навчання і виховання відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та свого Статуту з урахуванням особливостей навчально-виховного процесу.

 

26. Навчально-виховний процес у закладі здійснюється за груповою та індивідуальною формою навчання.

 

27. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного плану.

 

28. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу, визначаються перспективи його розвитку.

 

29. Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

 

30. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри) та режим роботи встановлюється закладом у межах часу передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відділом освіти Петрівської районної держаної адміністрації.

У зонах екологічного лиха та епідемій місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування може встановлюватися особливий режим роботи закладу, який погоджується з  державною санітарно-епідеміологічною службою району.

 

31. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

 

32. Тривалість уроків у закладі становить: у першому класі -  35 хвилин, у 2 – 4 класах – 40 хвилин, у 5 – 9 класах – 45  хвилин.

 

Зміна тривалості уроків допускається за погодженнями з відділом освіти Петрівської районної державної адміністрації та державної  санітарно-епідеміологічної служби району.

 

33. Для учнів 5 – 9 класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання.

 

34. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів: 10 хвилин мала перерва, велика перерва (після третього уроку) — 20 хвилин.

 

35. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану закладу з дотримання педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором закладу.

 

36. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняються (крім випадків, передбачених законодавством України).

 

37. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

 

38. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

Домашні завдання учням першого класу не задаються.

 

         Оцінювання навчальних досягнень учнів

 39. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів закладу визначаються МОН

        

40. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОН. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

 

41. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів 2 класу.

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

 

42. З метою відповідальності учнів за свою поведінку здійснюється її оцінювання наступними  оцінками:

- «зразкова», «добра», «задовільна», «незадовільна»:

- оцінка «зразкова» виставляється учням, які найбільш свідомо і відповідально відносяться до своїх обов’язків, визначених статутом закладу, служать прикладом для інших, і ця оцінка є формою заохочення кращих учнів;

- оцінка «добре» відображає дисциплінованість і культуру поведінки і виставляється учням, які в основному виконують Статут закладу;

- оцінка «задовільно» виставляється учням, які потребують постійного контролю сторони школи і сім’ї за виконанням ними обов’язків, визначених Статутом і означає, що учень потребує підвищеної уваги з боку педагогів, батьків, учнівського колективу, громадськості;

- оцінка «незадовільно» виставляється учням, які систематично не виконують норм трудової, навчальної і громадської дисципліни, визначених Статутом закладу, ігнорують вимоги вчителів і батьків, не рахуються з думкою учнівського колективу, громадських організацій, громадськості.

 

43. Оцінка «незадовільно» означає, що поведінка учня явно суперечить нормам шкільної дисципліни і громадського порядку.

 

44. Поведінка оцінюється класним керівником. При цьому враховується думка інших вчителів, які працюють у даному класі, органів учнівського самоврядування закладу і класу.

 

45. Оцінка з поведінки виставляється за навчальний семестр та навчальний рік. Вона виставляється в класний журнал, табель успішності і щоденник учня та доводиться до відома батьків.

 

46. У документі про базову середню освіту  оцінка з поведінки не виставляється.

 

47. Навчання у випускних (четвертому та дев’ятому) класах закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються МОН.

         В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН та МОЗ.

 

48. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, що їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

 

49. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх заміняють).

50. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту). Зразки документів про базову загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

 

51. Учням, які закінчили основну школу(9-й клас), видається свідоцтво про базову середню освіту.

        

Свідоцтво про базову середню освіту дає право на вступ до школи ІІІ ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу І-ІІ рівня акредитації.

 

52. Випускникам 9-го класу, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

         Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

53. За відмінні успіхи в навчанні учні 2 – 8-х класів можуть нагороджуватись похвальним листом «За високі досягнення у навчанні». За відмінні успіхи в навчанні випускникам закладу ІІ ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи в навчанні встановлюється МОН.

Свідоцтва про базову загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книзі обліку та видачі зазначеного документа.

Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв,     похвальних грамот здійснюється відділом освіти Петрівської районної державної адміністрації.

 

Виховний процес у закладі

 

54. Виховання учнів у закладі здійснюється під час проведення уроків, у процесі позаурочної та позашкільної  роботи.

55. Цілі виховного процесу в закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

 

56. У закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

 

57. Примусове залучення учнів закладу до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

 

58. Дисципліна дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та Статуту навчального закладу.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

 

Учасники навчально-виховного процесу

 

59. Учасниками навчально-виховного процесу в закладі є учні, педагогічні працівники, психолог, бібліотекар, інші спеціалісти закладу, керівники, батьки або особи, які їх замінюють.

 

60. Статус, права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу визначаються Законами України "Про освіту”, ”Про загальну середню освіту”, іншими актами законодавства, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу.

 

61. Учень — особа, яка навчається і виховується в закладі.

62. Учні закладу мають гарантоване державою право на:

- доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у державному та комунальному закладі;

- вибір певного закладу, форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою закладу;

- участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

- перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

- участь у роботі органів громадського самоврядування закладу;

- участь у роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

- повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

 

63. Учні зобов'язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

- підвищувати свій загальний культурний рівень;

- брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, його Статутом;

- дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

- виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до Статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;

- брати участь у різних видах трудової діяльності;

- дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

- дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу;

- дотримуватися правил особистої гігієни.

 

64. Учні закладу залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

 

65. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

 

66. Педагогічним працівником закладу повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дає змогу виконувати професійні обов’язки у навчальному закладі.

 

67. До педагогічної діяльності у закладі не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

 

68. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

 

69. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства керівником закладу і затверджується відділом освіти Петрівської районної державної адміністрації.

Обсяг педагогічного навантаження вчителя може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

 

70. Керівник закладу призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернею, навчально-дослідною ділянкою, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами МОН, правилами внутрішнього розпорядку та цим Статутом.

 

71. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність навчального закладу, здійснюється лише за їх згодою.

 

72. Педагогічні працівники закладу підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого МОН.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання "старший учитель”, "учитель (вихователь) — методист”, "педагог — організатор — методист” та інші.

 

73. Педагогічні працівники мають право:

 

- самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, нешкідливі для здоров’я учнів;

- брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів та інших органів самоврядування закладу, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

- обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити керівництву закладу і відділу освіти Петрівської районної державної адміністрації пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

- на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

 

74. Педагогічні працівники закладу зобов’язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

- контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

- нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим МОН, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;

- виховувати повагу в учнів до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виконувати статут закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

- готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

- виконувати накази і розпорядження керівника закладу, відділу освіти  Петрівської  районної державної адміністрації ;

- вести відповідну документацію.

 

75. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

 

76. Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, цим статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу.

 

77. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;

- створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатися до відділу освіти Петрівської районної державної адміністрації, керівника закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

- на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

 

78. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:

- створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту закладу;

- поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

 

У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

 

Управління закладом

 

79. Керівництво закладом здійснює його директор. Керівником може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку встановленому МОН.

 

80. Директор закладу та його заступники призначаються і звільняються з посади відділом освіти Петрівської районної державної адміністрації згідно із законодавства.

 

81. Керівник закладу:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

- відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

- розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;

- забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах колективу.

 

82. Керівник закладу є головою педагогічної ради - постійно діючого  колегіального органу управління закладом.

 

83. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

 

84. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

- планування та режиму роботи закладу;

- варіативної складової робочого навчального плану;

- переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчання;

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

- морального та матеріального заохочення учнів та працівників закладу;

- морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

- притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників закладу за невиконання ними своїх обов'язків;

- педагогічна рада розглядає також інші питання, пов'язані з діяльністю закладу.

 

85. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори його колективу, що скликаються не менш як один раз на рік. Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів колективу визначаються Статутом закладу і колективним договором.

Загальні збори заслуховують звіт директора про здійснення керівництва закладом, розглядають питання навчально-виховної методичної економічної і фінансово-господарської діяльності закладу.

 

86. У закладі за рішенням загальних зборів  можуть створюватися і діяти рада закладу, діяльність якої регулюється цим Статутом, а також піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об'єднання, комісії, асоціації, положення про які розробляє і затверджує МОН.

Члени піклувальної ради закладу обираються на загальних зборах. Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів та окремих громадян.

 

Піклувальна рада вживає заходів щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування закладу, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників.

 

87. Матеріально-технічна база закладу включає: будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.

 

88. Майно, закріплене за закладом,  належить закладу на правах

 оперативного управління і не може бути вилученим у нього, якщо не передбачено законодавством.

 

89. Відповідно до рішення сесії Богданівської сільської ради № 192/5 від 12 вересня 2008 року  заклад знаходиться на земельній ділянці розміром 1,3 гектара, де розміщуються спортивний майданчик, зона відпочинку, господарські будівлі, шкільний сад, тощо.

 

90. Вилучення основних фондів оборотних коштів та іншого майна закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані школі внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

 

91. Для забезпечення навчально-виховного процесу база школи складається із класів, у яких навчаються учні, підсобних та допоміжних приміщень тощо.

 

92. Фінансування закладу здійснюється його  засновником відповідно до законодавства

.

93. Фінансово-господарська діяльність закладу проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів.

 

94. Джерелами фінансування закладу є:

- кошти відповідного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу  в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти;

- кошти, отримані за надання платних послуг

- благодійні внески юридичних осіб;

- інші джерела, не заборонені законодавством

 

95. Порядок діловодства в закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкований заклад. За рішенням засновника бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.

 

96. Заклад має право згідно із законодавством придбавати та орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників закладу

 

97. Звітність про діяльність закладу ведеться відповідно до законодавства.

 

Міжнародне співробітництво

 

98. Заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

Заклад має право відповідно до законодавства укладати договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

 

99. Участь закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

 

Контроль за діяльністю закладу

 

100. Державний контроль за діяльністю закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

 

101. Державний контроль за діяльністю закладу здійснює МОН, місцеві органи виконавчої влади, Державна інспекція навчальних закладів при МОН, відділ освіти Петрівської райдержадміністрації.

 

102. Основною формою державного контролю за діяльністю закладу є державна  атестація закладу, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

 

103. Позачергова атестація проводиться, як виняток, лише за рішенням МОН за поданням органу громадського самоврядування закладу або відділу освіти Петрівської  районної державної адміністрації.

 

104. Атестованому закладу, що здійснює підготовку за рівнем базової середньої освіти, підтверджується право видачі документів про освіту державного зразка

 

105. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) закладу з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше двох разів на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю закладу, проводяться засновником відповідно до законодавства.